Kvalitet och miljö

För oss på Wilzéns är kvalitet inte bara ett ord. Det innefattar många viktiga värden, direkt kopplade till våra uppdrag. Det handlar om material, verktyg och arbetsmetoder, om regler och normer, om leveranstider och om ordning och reda – på arbetsplatsen, i administration och i kommunikation. Det handlar också om miljö och avfallshantering.

Wilzéns strävar alltid efter en säker och miljövänlig arbets- och byggplats. Därför har vi personal med utbildning och behörighet för kvalitetsansvar. Det innebär bland annat kännedom om lagstiftning och föreskrifter, kvalitetssystem, kontrollplan och miljöledning enligt BF9K.

Årets hållbarhetsredovisning är här

Wilzéns ambition är att driva allt arbete på ett hållbart sätt. Genom att agera efter våra värderingar och föregå med gott exempel kan vi påverka den lokala arenan för omställning till en hållbar bygg- och anläggningssektor. Vill du veta mer? Här kan du ta del av vår Hållbarhetsredovisning 2022.

Hållbart Byggande

Wilzéns förstår miljö- och hållbarhetsfrågan och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar framtid.

Företaget arbetar enligt ambitiösa KMA-mål, där miljöparametrar och miljöaspekter har en betydande andel. Wilzéns är stolt medlem av SGBC (Sweden Green Building Council) och Cleantech Östergötland och vi verkar för hållbart byggande och spridande av kunskap.

Vi har omfattande engagemang i samarbetsnätverken ÖBKN (Östergötland Bygger Klimatneutralt) samt Återbruksnätverket Öst och har som ambition att aktivt arbeta för reducering av klimatpåverkan genom klimatoptimerad byggproduktion och omställning till en klimatneutral verksamhet. Kopplat till vår strategi och målsättning, och således också vårt dagliga hållbarhetsarbete, förekommer inslag såsom klimatkalkyl och klimatoptimering, energieffektivitet, återbruk av byggmaterial och produkter, avfallsreducering och materialåtervinning, fossilfri fordonsflotta, hållbara och medvetna materialval mm.

Miljöaspekterna är integrerade i Wilzéns övergripande arbete för KMA-styrning. I varje projekt identifieras miljöaspekter och risker kopplade till miljö i planeringsskedet och behandlas sedan vidare i projektspecifik KMA-plan och tillhörande kontrollplan samt egenkontroller för KMA-säkring. Planen utarbetas i samråd med beställaren och i enlighet med dennes projektspecifika krav på hållbarhet och KMA. Wilzéns arbetar aktivt för att hushålla med resurser, minska uppkomst av avfall och verka för materialåtervinning. Företaget arbetar också aktivt med hållbara och medvetna materialval för en giftfri och hälsosam bebyggd miljö med hjälp av verktyg som Byggvarubedömningen och SundaHus Miljödata.

Vi har ett centralt register för kemiska produkter och arbetar på övergripande bolagsnivå kontinuerligt för en hållbar och reglerad kemikaliehantering med hjälp av Svensk Arbetshygien. Ambitionen är att implementera en hållbar medvetenhet genom hela projektprocessen. Därigenom säkerställs rätt kvalitet, god hälsa och arbetsmiljö, att projektets miljöpåverkan minimeras, risker förebyggs och undviks samt att ställda krav från byggherre, brukare och övriga intressenter kan uppfyllas i projektets alla skeden.

En god kontroll och styrning av UE är för Wilzéns en betydelsefull faktor för total KMA-säkring i projekt. För att uppnå denna säkring utför projekt- och arbetsledning regelbundna KMA-ronder och upprättar egenkontroller för KMA-aspekter. Interna KMA-revisioner i projekt utförs av företagets KMA-chef. Väl utförd KMA-dokumentation ser Wilzéns som en självklarhet för att kunna styra och verifiera KMA-arbetet!

Herman Nilsson, KMA-chef

Wilzéns vilja

I våra uppdrag ska vi …
• aldrig pruta på kvalitet och ansvar.
• alltid erbjuda goda byggtekniska och ekonomiska lösningar.
• ha ordning och reda – på byggplatsen, i administration och i kommunikation.

Vi ska också …
• hålla oss uppdaterade kring förordningar, lagar och krav som påverkar vår verksamhet.
• följa och ta del av den digitala utvecklingen i branschen.

I kundrelationer ska vi …
• vara tillgängliga och alltid serviceinriktade.
• bygga förtroende genom öppen och ärlig kommunikation.
• utveckla varandra och arbeta mot gemensamma mål.

För miljöns skull ska vi …
• minimera energianvändningen i alla projekt.
• ha en klar och tydlig process för säker avfallshantering.
• jobba för att minska CO2-utsläppen i våra transporter.

Vi ska ta ett samhällsansvar genom att …
• sponsra verksamheter och evenemang som bidrar till rörelseglädje och gemenskap.

Inte minst ska vi …
• se till att Wilzéns ständigt utvecklas – erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt och företagsmässigt.

Grön betong

Wilzéns mål är att bli Östergötlands mest hållbara bygg- och anläggningsföretag.

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är vilka material vi väljer att använda oss av. Betong är ett av världens mest användbara byggnadsmaterial med en oslagbar styrka och hållbarhet. Samtidigt kommer de näst största koldioxidutsläppen inom industrin från tillverkning av cement som används i betong.

Genom att välja grön betong har vi chans att halvera vårt koldioxidutsläpp. Den gröna betongen tillverkas med stora delar slagg som alternativt bindemedel till cement, vilket minskar dess klimatavtryck utan att gå miste om vare sig beständighet, hållfasthet, livslängd eller gjutbarhet.

Att byta ut vår vanliga betong mot grön i den mån det är möjligt är en självklarhet för oss på Wilzéns. Allt för att främja en utveckling av en hållbar regional bygg- och anläggningssektor och minimera vårt eget avtryck.